Internetowy słownik języka Cypriana Norwida

KWALIFIKATORY I ZNAKI GRAFICZNE
(SPIS SKRÓTÓW)

ang język angielski
aut użycie wyrazu ustalone na podstawie autografu, nieobecne w edycji Pism wszystkich Norwida pod redakcją J.W. Gomulickiego
aut! forma wyrazu ustalona na podstawie autografu, która różni się od podanej w edycji Pism wszystkich pod redakcją J.W. Gomulickiego
+B rząd biernikowy
b bierny (jako określenie imiesłowu)
blm określenie rzeczownika lub zaimka rzeczownego nie mającego form liczby mnogiej
blp określenie rzeczownika lub zaimka rzeczownego nie mającego form liczby pojedynczej
cyt użycie wyrazu wchodzącego w skład cytowanego fragmentu tekstu
+C rząd celownikowy
cz czynny (jako określenie imiesłowu)
Cz czasownik
Cz dk czasownik dokonany
Cz ndk czasownik niedokonany
Cz dk/ndk czasownik dwuaspektowy, np. aresztować
Cz dk 3os czasownik dokonany, który spośród form osobowych ma tylko formy 3. osoby, np. zaboleć ‘odczuć ból’
Cz ndk 3os czasownik niedokonany, który spośród form osobowych ma tylko formy 3. osoby, np. boleć ‘odczuwać ból’
Cz nwł czasownik niewłaściwy, bezosobowy, np. trzeba, można
Cz złoż czasownik złożony
+D rząd dopełniaczowy
ded użycie wyrazu wchodzące w skład dedykacji
did użycie wyrazu wchodzące w skład didaskaliów
did os didaskalia osobowe, określenia ról w spisie osób w dramacie (lub utworze poetyckim) i w jego tekście
dk dokonany (jako określenie czasownika)
d-ł konstrukcje z dywizem łączącym, np. wolność-mowy
Dopw dopowiedzenie, czyli jednostka, która jest repliką na wcześniejszą wypowiedź
dp użycie wyrazu w dopisku, czyli fragmencie tekstu zawierającym metatekstową uwagę autora
d-r konstrukcje z dywizem rozdzielającym, np. roz-pacz
dz dzierżawczy (jako określenie zaimka)
fr frazeologizm
fr mod frazeologizm zmodyfikowany
franc język francuski
główny (jako określenie liczebnika)
i/lub sygnalizuje koniunkcję lub alternatywę elementów znaczeniowych w opisach znaczeń
Im imiesłów
Im b imiesłów przymiotnikowy bierny, np. adresowany
Im b s imiesłów przymiotnikowy bierny, substantywizowany
Im cz imiesłów przymiotnikowy czynny, np. chodzący
Im cz s imiesłów przymiotnikowy czynny, substantywizowany
Im prz imiesłów przeszły czynny, np. były
Im prz s imiesłów przeszły czynny, substantywizowany
inf bezokolicznik
int intensyfikujący (jako określenie zaimka)
INW indeks nazw własnych (skrót występujący w odsyłaczach do tego indeksu)
JWG wyraz lub forma wyrazowa znajdująca się w wydaniu Pism wszystkich Norwida pod redakcją J.W Gomulickiego, której brak lub która jest inna niż w autografie lub (w przypadku braku autografu) w pierwodruku
l liczebny (jako określenie zaimka)
l mn liczba mnoga
l poj liczba pojedyncza
L - liczebnik
L gł liczebnik główny
L gł (no) liczebnik główny o znaczeniu nieokreślonym
L zb liczebnik zbiorowy
L zb (no) liczebnik zbiorowy o znaczeniu nieokreślonym
L ułam liczebnik ułamkowy
Lit/Głos litera lub głoska
łac. język łaciński
m męski
met użycie metajęzykowe
mn mnożny (jako określenie przymiotnika)
morf morfem lub inna cząstka wyrazu
mot użycie wyrazu wchodzące w skład motta
+Msc rząd miejscownikowy
+N rząd narzędnikowy
Onom onomatopeja (wyraz dźwiękonaśladowczy)
n
(kwalifikator gramatyczny)
nijaki
n
(kwalifikator tekstowy)
użycie wyrazu nie brane pod uwagę w danych statystycznych
ndk niedokonany (jako określenie czasownika)
niem. język niemiecki
n inst nazwy instytucji, organizacji (przy lokalizacjach i w odsyłaczach do indeksu nazw własnych)
n msc nazwy miejscowe (przy lokalizacjach i w odsyłaczach do indeksu nazw własnych)
no nieokreślony (jako określenie przymiotnika)
n os nazwy osobowe (przy lokalizacjach i w odsyłaczach do indeksu nazw własnych)
n var nazwy własne, varia (przy lokalizacjach i w odsyłaczach do indeksu nazw własnych)
nw użycie przymiotnika lub przysłówka w stopniu najwyższym
nwł niewłaściwy (jako określenie czasownika)
N wyraz nienotowany w słownikach (neologizm Norwida?)
Nzn znaczenie wyrazu nie notowane w słownikach (neosemantyzm Norwida?)
Nzn? użycie wyrazu występujące tylko w pierwodruku w znaczeniu nienotowanym w słownikach
Onom onomatopeja
o rys użycie wyrazu w opisie rysunku
os osoba
Part partykuła
pdp użycie nazwy własnej (lub pospolitej) wchodzące w skład podpisu (przy lokalizacjach i w odsyłaczach do indeksu nazw własnych)
pdrz podrzędny (jako określenie zaimka)
Pi przyimek
Pi +D przyimek rządzący dopełniaczem
Pi +B przyimek rządzący biernikiem
Pi +N przyimek rządzący narzędnikiem
Pi +Mc przyimek rządzący miejscownikiem
po użycia w poezji
porz porządkowy (jako określenie przymiotnika lub wykrzyknika)
pr użycia w prozie
Pred predykatyw
pred predykatywny (jako określenie wykrzyknika)
prwdr użycie wyrazu ustalone na podstawie pierwodruku, nieobecne w edycji Pism wszystkich Norwida pod redakcją J.W. Gomulickiego
prwdr! forma wyrazu ustalona na podstawie pierwodruku, która różni się od podanej w edycji Pism wszystkich pod redakcją J.W. Gomulickiego
Prz przymiotnik
prz przymiotny (jako określenie zaimka)
Prz (mn) przymiotnik o znaczeniu mnożnym, np. dwukrotny
Prz (mn no) przymiotnik o znaczeniu mnożnym nieokreślonym, np. kilkakrotny
Prz ndm przymiotnik nieodmienny
Prz (porz) przymiotnik o znaczeniu porządkowym, np. drugi
Prz (porz no) przymiotnik o znaczeniu porządkowym nieokreślonym
Prz pred przymiotnik o znaczeniu predykatywnym, np. oczywista (że)
Prz s przymiotnik substantywizowany
Prz s lmn przymiotnik substantywizowany występujący tylko w liczbie mnogiej
Prz s m przymiotnik substantywizowany występujący tylko w rodz. męskim
Prz s n przymiotnik substantywizowany występujący tylko w rodz. nijakim
Prz s ż przymiotnik substantywizowany występujący tylko w rodz. żeńskim
Prz (wiel) przymiotnik o znaczeniu wielorakości, np. czworaki
Prz (wiel no) przymiotnik o znaczeniu wielorakości nieokreślonej, np. wieloraki
Prz złoż przymiotnik złożony
przen użycia w znaczeniu przenośnym
przp użycie wyrazu wchodzące w skład przypisu
ps przysłowny (jako określenie zaimka)
Ps przysłówek
Ps (mn) przysłówek o znaczeniu mnożnym
Ps (mn no) przysłówek o znaczeniu mnożnym nieokreślonym
Ps (wiel) przysłówek o znaczeniu wielorakości
Ps (wiel no) przysłówek o znaczeniu wielorakości nieokreślonej
Ps złoż przysłówek złożony
ptyt N użycie wyrazu wchodzące w skład podtytułu tekstu Norwida
pyt pytajny (jako określenie zaimka)
R użycie wyrazu w konstrukcji o archaicznej rekcji
r użycie formy wariantowej wyrazu w rękopisie
pv proverbium (przysłowie)
rz rzeczowny (jako określenie zaimka)
Rz rzeczownik
Rz m rzeczownik rodzaju męskiego
Rz n rzeczownik rodzaju nijakiego
Rz ż rzeczownik rodzaju żeńskiego
Rz m/n rzeczownik rodzaju męskiego lub nijakiego
Rz m/ż rzeczownik rodzaju męskiego lub żeńskiego
Rz blp rzeczownik bez form liczby pojedynczej
Rz ndm m rzeczownik nieodmienny rodz. męskiego
Rz ndm n rzeczownik nieodmienny rodz. nijakiego
Rz ndm ż rzeczownik nieodmienny rodz. żeńskiego
Rz złoż m rzeczownik złożony rodz. męskiego
Rz złoż n rzeczownik złożony rodz. nijakiego
Rz złoż ż rzeczownik złożony rodz. żeńskiego
s substantywizowany (jako określenie przymiotnika)
[się] eliptyczne się w czasownikach zwrotnych
skr skrót
Sp spójnik
Sp nc spójnik nieciągły
śrtyt N użycie wyrazu wchodzące w skład śródtytułu utworu Norwida
użycie wyrazu wchodzące w skład utworu tłumaczonego z języka obcego (z przekładu)
tyt tytuł utworu (przy lokalizacjach i w odsyłaczach do indeksu nazw własnych)
tyt N tytuł utworu Norwida (przy lokalizacjach i w odsyłaczach do indeksu nazw własnych)
tytw N tytuł wewnętrzny, tj. tytuł wiersza należącego do cyklu poetyckiego w pismach Norwida (przy lokalizacjach i w odsyłaczach do indeksu nazw własnych)
ułam ułamkowy (jako określenie liczebnika)
uog uogólniający (jako określenie zaimka)
w użycie przymiotnika lub przysłówka w stopniu wyższym
war użycie wyrazu wchodzące w skład wariantu tekstu danego utworu
wf wariant fonetyczny wyrazu
wfleks wariant fleksyjny wyrazu
wiel wielokrotny (jako określenie przymiotnika)
Wkrz wykrzyknik
Wkrz pred wykrzyknik predykatywny, np. precz!
w przen wyraz w znaczeniu dosłownym, występujący w wyrażeniu przenośnym
w rys użycie wyrazu wpisanego w rysunek
zb zbiorowy (jako określenie liczebnika)
zc zapis cyfrowy (np. 4, 125, 8-go)
zdrob zdrobnienie (deminutivum)
złoż złożony
Z zaimek
Z l zaimek liczebny
Z l (int) zaimek liczebny o znaczeniu intensyfikującym
Z l (mn) zaimek liczebny o znaczeniu mnożnym
Z l (mn int) zaimek liczebny o znaczeniu mnożnym intensyfikującym
Z l (mn pyt) zaimek liczebny o znaczeniu mnożnym w funkcji wprowadzania zdania pytającego
Z l (no) zaimek liczebny o znaczeniu nieokreślonym
Z l (pdrz) zaimek liczebny o funkcji wprowadzania zdania podrzędnego
Z l (pyt) zaimek liczebny o funkcji wprowadzania zdania pytajnego
Z prz (int) zaimek przymiotny o znaczeniu intensyfikującym
Z prz zaimek przymiotny
Z prz (dz) zaimek przymiotny o znaczeniu dzierżawczym
Z prz (no) zaimek przymiotny o znaczeniu nieokreślonym
Z prz (pdrz) zaimek przymiotny o funkcji wprowadzania zdania podrzędnego
Z prz (pyt) zaimek przymiotny o funkcji wprowadzania zdania pytajnego
Z prz (uog) zaimek przymiotny o znaczeniu uogólniającym, np. każdy, wszyscy
Z prz (wsk) zaimek przymiotny wskazujący
Z ps zaimek przysłowny
Z ps (int) zaimek przysłowny o znaczeniu intensyfikującym
Z ps (no) zaimek przysłowny o znaczeniu nieokreślonym
Z ps (pdrz) zaimek przysłowny o funkcji wprowadzania zdania podrzędnego
Z ps (pdrz no) zaimek przysłowny o znaczeniu nieokreślonym, w funkcji wprowadzenia zdania podrzędnego
Z ps (pyt) zaimek przysłowny op funkcji wprowadzania zdania pytajnego
Z ps (wsk) zaimek przysłowny wskazujący
Z rz zaimek rzeczowny
Z rz os zaimek rzeczowny osobowy
Z rz (no) zaimek rzeczowny o znaczeniu nieokreślonym
Z rz (pdrz) zaimek rzeczowny o funkcji wprowadzania zdania podrzędnego
Z rz (pyt) zaimek rzeczowny o funkcji wprowadzania zdania pytajnego
Z rz (uog) zaimek rzeczowny o znaczeniu uogólniającym
Z rz (wsk) zaimek rzeczowny wskazujący
Z zwr zaimek zwrotny
ż żeński

Znaki graficzne:

< >oznaczenie wyrazu skreślonego przez Norwida;
( )
  1. w informacjach umieszczonych po haśle – w nawiasach okrągłych umieszczamy dane dotyczące frazeologizmów, np. kolano Rz m 43: po 28, pr 15(1fr) oraz dane dotyczące semantycznych i składniowych charakterystyk części mowy, np. Z rz (no) – zaimek rzeczowy o znaczeniu nieokreślonym np. ktoś; Ps (wiel no) – przysłówek o znaczeniu wielorakim, nieokreślonym, np. wielorako;
  2. w informacjach dotyczących frazeologizmów i rekcji nawiasy okrągłe oznaczają wyrazy, które pojawiają się tylko w części użyć danego frazeologizmu lub zapisu archaicznej rekcji;
  3. w opisach znaczeń w nawiasach okrągłych podajemy elementy znaczeniowe występujące tylko w części opisywanych użyć danego wyrazu;
[ ]oznaczenie morfemu się pominiętego w danym użyciu czasownika;
+oznaczenie łączliwości elementów tekstu we frazeologizmach i zapisach archaicznej rekcji;
*gwiazdka po lokalizacji sygnalizuje hipotetyczność jego odczytania, natomiast przed cyfrą w lokalizacji – taką liczbę użyć na danej stronie, na jaką wskazuje cyfra;
/ukośnik zastępuje spójnik albo;
kursywa w zapisach frazeologizmów i rekcji wyodrębnia znajdujące się w tych zapisach zaimki nieokreślone (jakiś, coś, ktoś) zastępujące wyrazy pełnoznaczne.